Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

a. Trình tự thực hiện thủ tục

– Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.

– Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

b. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp có hai cách thực hiện là Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Nghị quyết tách công ty;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty được tách, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
  • Danh sách cổ đông sáng lập;
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền;
  • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

d. Một số các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật).

Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.