Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

a. Trình tự thực hiện thủ tục

– Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.

– Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

b. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c. Thành phần hồ sơ

Để thành lập công ty cổ phần từ chia doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ sau:

– Nghị quyết chia công ty. Bản chính: 1

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty. Bản sao: 1

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia. Bản sao: 1

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với (các) công ty mới. Bản chính: 1

– Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Bản chính: 1

– Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); (nếu có) Bản chính: 1

– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) Bản chính: 1

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). Bản chính: 1

d. Một số các yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục

Doanh nghiệp cần phải có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). Sau khi hoàn tất thủ tục, doanh nghiệp cần đóng đầy đủ các loại phí và lệ phí vào ngân sách nhà nước.